Mieczysław Mejor

prof. dr hab.,  profesor
Pracownia Literatury Średniowiecza

Główne kierunki zainteresowań naukowych:

neolatynistyka, mediewistyka literacka, piśmiennictwo późnoantyczne i średniowieczne, edytorstwo

mieczyslaw.mejor@ibl.waw.pl


PUBLIKACJE:
Książki:

 •  Antyczne tradycje średniowiecznej praktyki pisarskiej. Subskrypcje późnoantycznych kodeksów. Warszawa: IBL 2001.

Ważniejsze rozprawy i artykuły:

 • S. F. Klonowic: Victoria Deorum, sive veri herois educatio. Cap. XXXVI - XXXVIII. Wydał i objaśnił M. Mejor, Warszawa: Letter Quality 1995;
 • S. F. Klonowic: Roxolania. Roksolania, czyli ziemie czerwonej Rusi. Wydał i przełożył M. Mejor, Warszawa: IBL 1996;
 • Wątki folklorystyczne w "Roksolanii" Sebastiana Fabiana Klonowica, "Rocznik Przemyski", XXXIV (1998), z. 1, s. 15-28;
 • Ciekawy szesnastowieczny druk z Salamanki w zbiorach Biblioteki Narodowej, "Biuletyn Biblioteki Narodowej" nr 1-4 (80-83), 1982, s. 3-7;
 • Krakowska edycja "Farsalii" M. A. Lukana z 1533 r., "Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej", T. XXVI (1986), z. 1-2, s. 39-52;
 • Das Warschauer Fragment der metaphrastischen Epitome aus den Homilien von Ps.-Klemens, "Rheinisches Museum für klassische Philologie", Bd. 132 (1989), s. 396-400;
 • Biblioteka łańcuchowa ze Złotoryi w zbiorach Biblioteki Narodowej [w:] Z badań nad dawną książką. Studia ofiarowane prof. Alodii Kaweckiej-Gryczowej w 85-lecie urodzin, t. I, Warszawa: BN 1991, s. 77-93;
 • Die Reste der Heilsberger Bibliothek von Johannes Dantiscus, "Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte", 24(1999), Heft 2, s. 133- 140;
 • Odkrycie zaginionych homilii św. Augustyna, "Lux Veritatis", I (Ełk 1999), s. 252-255 (Miscellanea scientifica in honorem beatissimi Patris Ioannis Pauli II, ed. S. Strękowski);
 • Biblioteka Orygenesa, ibidem, s. 256-269;
 • Interpretacje znaleziska koptyjskich książek z Nag Hammadi, "Ełckie Studia teologiczne", I (Ełk 2000), s. 187-202;
 • Andreas Alciatus, Emblematum libellus. Książeczka emblematów. Przekład i komentarze pod kier. M. Mejora Anna Dawidziuk, Bianka Dziadkiewicz, Ewa Kustroń-Zaniewska. Wstęp i opracowanie Roman Krzywy. Warszawa: UW 2002.

Ważniejsze prace w przygotowaniu:

 • St. H. Lubomirski: De vanitate consiliorum. Wydanie, komentarz;
 • St. H. Lubomirski: De remediis humani animi;
 • St. H. Lubomirski: Genii veredici;
 • Frowin z Krakowa: Antigameratus., Wydanie, komentarz, przekład.

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:

 • Rada Naukowa IBL PAN (członkostwo);
 • Rada Naukowa Instytutu Filologii Klasycznej UW (członkostwo);
 • Polskie Towarzystwo Filologiczne PTF (członkostwo);
 • IANLS International Association for Neo-Latin Studies;
 • APICES Association Paléographique internationale: culture, écriture - société.
Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45