Mieczysław Mejor

prof. dr hab.,  profesor
Pracownia Literatury Średniowiecza

Główne kierunki zainteresowań naukowych:

mediewistyka literacka, piśmiennictwo późnoantyczne i średniowieczne, neolatynistyka, edytorstwo

mieczyslaw.mejor@ibl.waw.pl


PUBLIKACJE:
Książki:

 •  Antyczne tradycje średniowiecznej praktyki pisarskiej. Subskrypcje późnoantycznych kodeksów. Warszawa: IBL 2001.
 • Florilegium. Studia z dziejów kultury łacińskiej w Polsce XIII−XVII w., Warszawa 2015. S. 240. ISBN 978-83-64003-48-6

Edycje:

 •  S. F. Klonowic,  Victoria Deorum, sive veri herois educatio. Cap. XXXVI - XXXVIII. Wydał i objaśnił M. Mejor, Warszawa: Letter Quality 1995.
 • S. F. Klonowic,  Roxolania. Roksolania, czyli ziemie czerwonej Rusi. Wydał i przełożył M. Mejor, Warszawa: IBL 1996.

Ważniejsze rozprawy i artykuły:

 •  
 •  
 • Das Warschauer Fragment der metaphrastischen Epitome aus den Homilien von Ps.-Klemens, "Rheinisches Museum für klassische Philologie", Bd. 132 (1989), s. 396-400;
 • Biblioteka łańcuchowa ze Złotoryi w zbiorach Biblioteki Narodowej [w:] Z badań nad dawną książką. Studia ofiarowane prof. Alodii Kaweckiej-Gryczowej w 85-lecie urodzin, t. I, Warszawa: BN 1991, s. 77-93;
 • Die Reste der Heilsberger Bibliothek von Johannes Dantiscus, "Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte", 24(1999), Heft 2, s. 133- 140;
 • Odkrycie zaginionych homilii św. Augustyna, "Lux Veritatis", I (Ełk 1999), s. 252-255 (Miscellanea scientifica in honorem beatissimi Patris Ioannis Pauli II, ed. S. Strękowski);
 • Biblioteka Orygenesa, ibidem, s. 256-269;
 • Interpretacje znaleziska koptyjskich książek z Nag Hammadi, "Ełckie Studia teologiczne", I (Ełk 2000), s. 187-202;
 •  

Ważniejsze prace w przygotowaniu:

 • St. H. Lubomirski: De vanitate consiliorum. Wydanie, komentarz.
 • Frowin z Krakowa: Antigameratus., Wydanie, komentarz, przekład.
 • Mikołaj Oloch, De hiis malis que aguntur in hoc mundo. De curie miseria. Wydanie, przekład, komentarz.
 • Nicolaus Sagundinus, De familia Ottomonarum. Wydanie, przekład, komentarz.
 • Distinctiones in the Moral Function. The Latin Sermon De carnisprivio from the 15th Century Czech-Polish Sermon Collection 
 •  

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:

 • Rada Naukowa IBL PAN (członkostwo)
 • IANLS International Association for Neo-Latin Studies;
 • APICES Association Paléographique internationale: culture, écriture - société.
 • IMSSS International Medieval Sermon Studies Society

Grupa badawcza 

Textus et cultura. Interdyscyplinarny Zespół Badań Mediewistycznych

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45