Grzegorz Marzec

dr hab.

Pracownia Literatury Romantyzmu

Szkic biograficzny i aktualne kierunki zainteresowań naukowych:

Urodziłem się w 1978 roku w Biskupcu (woj. warmińsko-mazurskie) i jestem absolwentem tamtejszego Liceum Ogólnokształcącego im. KEN. W latach 1997-2002 studiowałem na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie następnie podjąłem studia doktorskie w Pracowni Poetyki i Teorii Literatury. W 2007 roku obroniłem pracę doktorską poświęconą eseistyce Jarosława Marka Rymkiewicza; moim promotorem i opiekunem naukowym była prof. Zofia Mitosek. W tym samym roku zostałem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Pracowni Literatury Romantyzmu Instytutu Badań Literackich PAN. Moje główne zainteresowania naukowe wiążą się obecnie z teorią pamięci kulturowej (memory studies) i ekonomią kultury. Rezultatem obu tych zainteresowań jest wydana w 2016 roku książka Ekonomia pamięci. Założenia ekonomii pamięci nie mają wiele wspólnego z tzw. ekonomiką kultury, ale mogą być do pewnego stopnia kojarzone z nurtem określanym jako New Economic Criticism.

 Kontakt: grzegorz.marzec@ibl.waw.pl, gmarzec@uw.edu.pl

 

PUBLIKACJE:

 

 

Książki:

 • Ekonomia pamięci. Wydawnictwo IBL PAN. Warszawa 2016. 288 stron. ISBN: 978-83-65573-07-0.
 • Hermeneuta i historia. Jarosław Marek Rymkiewicz w bakecie. Wydawnictwo IBL PAN. Warszawa 2012. 266 stron. ISBN: 978-83-61757-29-0.

Redaktor:

 • Metafory pamięci. Wydawnictwo IBL PAN. Seria "Nowa Biblioteka Romantyczna". Warszawa 2017. 436 stron. ISBN: 978-83-65573-98-8.
 • Atlas polskiego romantyzmu. Polska-Europa-Świat. pod red. M. Zielińskiej, D. Siwickiej i G. Marca, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk o Literaturze, Instytut Badań Literackich PAN, 2015. Publikacja internetowa: www.nplp.pl. ISBN: 978-83-61552-92-5.

 

Ważniejsze rozprawy i artykuły:

 • "W poszukiwaniu straconego czasu": kłopotliwa teoria pamięci, w: Projekt na daleką metę. Prace ofiarowane Ryszardowi Nyczowi, pod red. Z. Łapińskiego i A. Nasiłowskiej, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2016, s. 357-363.
 • Logika spóźnionego postkolonializmu. Przypadek Jarosława Marka Rymkiewicza, w: Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym cz. II, pod red. M. Kuziaka i B. Maciejewskiego, Universitas, Kraków 2016, s. 349-371.
 • Romantyczne metafory pamięci, "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza" 2015 (R. VIII), s. 179-198.
 • Polityczne konsekwencje romantycznego projektu pamięci jako języka, w: Wartości w świecie słowiańskim, pod red. E. Golachowskiej i D. Pazio-Wlazłowskiej, seria "Konstrukcje i destrukcje tożsamości", t. 4, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Slawistyczna, Warszawa 2015, s. 171-185.
 • Ironia w semiosferze, ironia semiosfery, "Przegląd Filozoficzno-Literacki" 2015, nr 1, s. 115-135.
 • Pornic; Krzemieniec. Doświadczenie miejsca; "Ballady i romanse". Mapy; Waterloo; Nowogródczyzna; Grób Agamemnona, w: Atlas polskiego romantyzmu. Polska-Europa-Świat, jw. Dwa artykuły opublikowane wcześniej: Pornic, "Teksty Drugie" 2008, nr 4, s. 177-183; Krzemieniec – doświadczenie miejsca, w: Geografia Słowackiego, pod red. D. Siwickiej i M. Zielińskiej, Warszawa 2012, s. 9-18.
 • Ironie et mémoire dans les chansons du groupe polonais Kury (Les Poules) – les années 90, "Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais: Ironie Contemporaine", Paris-Varsovie 2009, No 8, s. 142-150.
 • Wayne C. Booth a hermeneutyczne aspekty ironii, "Pamiętnik Literacki" 2006, z. 3, s. 89-107.
 • Dlaczego Stanley Fish nie jest dekonstrukcjonistą?, w: Derrida/Adirred, pod red. D. Ulickiej i Ł. Wróbla, Pułtusk 2006, s. 425-440.
 • Brzemię encyklopedii; Encyklopedia schulzowska?, "Twórczość" 2005, nr 4, s. 74-93; 121-123.
 • Holocaust, wzniosłość, ironia. Przedstawianie nieprzedstawialnego w "Umschlagplatzu" Jarosława Marka Rymkiewicza, "Pamiętnik Literacki" 2005, z. 1, s. 31-52.
 • Parodia konstruktywna raz jeszcze. O piosenkach zespołu Kury z płyty "P.O.L.O.V.I.R.U.S.", "Teksty Drugie" 2003, nr 4, s. 172-187.

W przygotowaniu:

 • Medycyna. Wydawnictwo IBL PAN. Seria "Nowa Biblioteka Romantyczna" (termin wydania: Warszawa 2018).

 

Zabawa piórem:

 • Parę słów o yaduisrze, w: Piłeczka. Studia o ruchu i melancholii, pod red. W. Bojdy i A. Nawareckiego, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2016. Tom zbiorowy dedykowany Markowi Bieńczykowi.

 

Tłumaczenia:

 • Timothy Shay Arthur, Dagerotypista, w: Metafory pamięci, jw.
 • Major Beniowski [Bartłomiej Beniowski], Frenotypika, w: Metafory pamięci, jw.
 • Roman Koropeckyj, Humań, w: Atlas polskiego romantyzmu. Polska-Europa-Świat, jw.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • Stypendium MNiSW dla młodych wybitnych naukowców (2013-2016).
 • Laureat grantu Młody IBL (2012-2013).
 • Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – program Start (2006).
 • Visiting scholar na Indiana University w Bloomington (2004).
 • Pierwsza nagroda w organizowanym przez stowarzyszenie "Otwarta Rzeczpospolita" ogólnopolskim Konkursie im. Jana Józefa Lipskiego na najlepsze prace magisterskie z humanistyki i nauk społecznych (2003).

 

Udział w projektach badawczych:

 • Romantyzm w świetle nowych źródeł. Kierownik: dr hab. prof. IBL PAN Marta Zielińska. 2013-2017. Nr grantu: 0097/NPRH2/H11/81/2013.
 • Język pamięci: kulturowe i społeczno-polityczne konsekwencje romantycznego projektu pamięci. Kierownik: dr Grzegorz Marzec. 2014-2016. Nr grantu: 2013/09/B/HS2/02832.
 • Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności. Kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki. 2010-2012. Nr grantu: N R17 0005 06/2009.
 • Atlas polskiego romantyzmu. Świat-Europa-Polska. Kierownik: dr hab. prof. IBL PAN Marek Bieńczyk. 2009-2011. Nr grantu: NN 103 2228 36.
 • Historiografia jako hermeneutyka. O pisarstwie Jarosława Marka Rymkiewicza. 2006-2007. Nr grantu: 1 H01C 011 30. Grant promotorski.

 

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:

 • Ekspert Komisji Europejskiej w 7PR i Programie Horizon 2020.
 • Członek Rady Redakcyjnej i sekretarz Studiów Romantycznych kierowanych przez dr. hab. prof. UW Michała Kuziaka.
 • Członek Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku