Wykłady - dr hab. Grzegorz Marzec, prof. IBL PAN

Wprowadzenie do teorii narracji

Wykład opowiada o różnych sposobach prezentowania świata przedstawionego w utworach narracyjnych, a także definiuje podstawowe typy narracji. Za punkt wyjścia przyjmuje się tutaj, że narracja nie jest niewidocznym, przezroczystym medium, i że wobec tego zawsze należy pytać o pozycję narratora, jego punkt widzenia czy światopogląd. Autor odwołuje się do klasycznych tekstów, takich jak „Lalka” Prusa, „Nad Niemnem” Orzeszkowej, „Czerwone i czarne” Stendhala, „Komu bije dzwon” Hemingwaya, „Pan Tadeusz” Mickiewicza, „Szkice węglem” Sienkiewicza, „Pani Bovary” Flauberta czy „Wysokie okno” Chandlera.
 

Wykłady - dr hab. Krzysztof Mrowcewicz, prof. IBL PAN

Inny Kochanowski

Tematem wykładu jest Kochanowski jako artysta, świadomy nie tylko swojej kreacyjnej mocy, ale także ceny, którą za nią płaci. Twórczość poety zostaje skonfrontowana z antycznymi mitami o pierwszych artystach. Autor wykładu eksponuje ciemne, pesymistyczne wątki w twórczości Kochanowskiego. Opiera się przy tym zarówno na "Fraszkach" i "Pieśniach" jak i "Trenach". Przeprowadza także oryginalną analizę "Odprawy posłów greckich", zwracając uwagę na dwuznaczność postaci Antenora.

Cztery Sępowe sonety

Autor analizuje cztery sonety Mikołaja Sępa Szarzyńskiego (I, II, IV i V), pokazując ich wspólnotę artystyczną i ideową. Próbuje również odnaleźć w tekstach staropolskiego poety treści uniwersalne, bliskie czytelnikowi z XXI wieku.

Wykłady - dr hab. Piotr Sobolczyk

Wprowadzenie do poezji Mirona Białoszewskiego (cz. I)

Wykład wprowadza w podstawowe tematy poezji Mirona Białoszewskiego w jej pierwszej fazie. Wstępnie zostaje zarysowana cezura dzieląca tę poezję na "do Pamiętnika z powstania warszawskiego" i "po Pamiętniku z powstania warszawskiego". Ukazana zostaje droga Białoszewskiego od najwcześniejszego zachowanego wiersza okupacyjnego z 1943 (dostępnego obecnie w tomie ineditów) ku debiutowi książkowemu. Wspominane są konwencje literatury socrealistycznej, do których Białoszewski nie pasował, jego problemy zawodowe w "Świecie Młodych", skutkujące bezrobociem, współstworzenie Teatru na Tarczyńskiej oraz zapoznanie z Arturem Sandauerem, który następnie umożliwił "powtórny" debiut prasowy poecie w ramach słynnej "Prapremiery Pięciu Poetów". Następnie omówione są podstawowe konwencje i style poetyckie w debiutanckich "Obrotach rzeczy", mitologizacja ludowej religijności i miasteczek rzeszowszczyzny, mitologia warszawskich i podwarszawskich subkultur, "poezja rzeczy" (codziennych).
 

Wprowadzenie do poezji Mirona Białoszewskiego (cz. II)

W drugiej części wykładu omówione są trzy tomy poezji Białoszewskiego po debiutanckich "Obrotach rzeczy". Kolejny tom "Rachunek zachciankowy" daje wgląd w koncepcję "poezji lingwistycznej". Przy okazji tomu "Mylne wzruszenia" poruszony jest temat abulii, depresji i medytacji powiązanych z leżeniem w łóżku, a tu także definicja gatunku epigramat oraz nawiązanie Białoszewskiego do św. Jana od Krzyża. Przy okazji tomu "Było i było" omówiona jest droga Białoszewskiego ku prozie, wprowadzenie żywiołu para-dziennikowego i zaburzenie tradycyjnej poetyckiej hierarchii tematów, wreszcie ucodziennienie języka, prowadzące do wypracowania właściwego sposobu opowiedzenia powstania warszawskiego.
 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45