Beata Śniecikowska

Department of Historical Poetics

Ph.D. and habilitation (postdoctoral degree), Associate Professor
 
Vice-president of the “Center for International Polish Studies” Foundation (Fundacja „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych“) afilliated with the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences
 
Editor of „Zagadnienia Rodzajów Literackich. The Problems of Literary Genres. Les Problèmes des Genres Littéraires”, https://zagadnienia.wordpress.com/  
 
 
Contact:
phone: 399-269-208
 
 
 
 
 
 
 
Main research interests:
 • Visual and auditory aspects of the modernist literature (especially verbo-visual genres and phonostylistics of the European avant-garde poetry).
 • Interdisciplinary comparative studies: literature and visual arts, literary studies and history of art.
 • Relations between Western and Far Eastern cultures (transcultural convergence in the field of poetry, especially haiku-related forms, and visual arts).
 • Literature and art for children.

 

Education:

 • Polish philologist and art historian, Ph.D. and habilitation in literary studies

 

Books (monographs):

 • Haiku po polsku. Genologia w perspektywie transkulturowej [Haiku in Polish. Genology in the transcultural perspective], series „Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej” [Monographs of the Foundation for Polish Science], Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, 722 pp., ISBN: 978-83-231-3724-5. Open access (a part of the book): http://wydawnictwo.umk.pl/upload/files/OPEN%20ACCESS/Haiku%20po%20polsku.pdf;, https://play.google.com/books/reader?id=FaeZDgAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=pl&pg=GBS.PA3
   
 • „Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu [‘Knife in the ear’? Concepts of sound in the poetry of the Polish Futurism], Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008 (second, revised edition - Wydawnictwo Mikołaja Kopernika, series: "Res humanae", Toruń 2017) 
 • Słowo – obraz – dźwięk. Literatura i sztuki wizualne w koncepcjach polskiej awangardy 1918-1939 [Word – image – sound. Literature and visual arts in the ideas of the Polish avant-garde 1918-1939], Universitas, Kraków 2005.
 

Major studies and articles:

 • The Ear and the Eye. Visual Strategies of Avant-garde Sound Poetry (under review)
 • Akustyka afektywna dwubiegunowa? – o dwóch sensualno-semantycznych ekstremach awangardy [Acoustic bipolar disorder? – on two sensual and semantic extremes of the avant-garde], in: (W) sieci modernizmu. Historia literatury – poetyka – krytyka. Prace ofiarowane Włodzimierzowi Boleckiemu, eds. A. Kluba, M. Rembowska-Płuciennik, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2017.
 • «Un nœud de duvet, de laine et de fils»: les miniatures de Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, la poésie japonaise et les œuvres modernistes occidentales, transl. C. Bocianowski, D. Walczak, “Slavica Bruxellensia” 2016, nr 12, http://slavica.revues.org/1753, Université libre de Bruxelles, ISSN: 2034-6395.
 • Visual Field = Sound Field? Perceptual Entanglements of Avant-Garde Visual Arts / Pole widzenia = pole słyszenia. Percepcyjne uwikłania awangardowych sztuk wizualnych, in: Maszyna do komunikacji. Wokół awangardowej idei Nowej Typografii / A Machine for Communicating. Around the Avant-garde Idea of New Typography, eds. P. Kurc-Maj, D. Muzyczuk, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2015.
 • Oryginały czy imitacje? Wokół „najprawdziwszych” polskich haiku [Originals or fakes? The „truest” Polish haikus], „Pamiętnik Literacki” 2015, No. 2; http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=b9229da4-097d-48f3-ad94-593e8cfac7d0&articleId=bfa3a7d8-7c04-4b76-85ee-6c318546c003
 • Transcultural Convergence?  Polish Artists and the Oriental Verbo-visuality , in: On-line/Off-line – Between Text and Experience. Writing as a Lifestyle, eds.P. Gärdenfors, J. Płuciennik, W. Powers, przeł. J. Gaszewski, B. Śniecikowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź-Kraków 2015 (revisited version of the paper published in "Zagadnienia Rodzajów Literackich" in 2012);
 • Haiku-blaga czy „haiku fristajl”?  – o twórczości Dariusza Brzóski-Brzóskiewicza [Haiku-bluff of „haiku freestyle”? – on the output of Dariusz Brzóska-Brzóskiewicz], in: Nowa poezja polska wobec tradycji, eds. S. Buryła, M. Flakowicz-Szczyrba, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2015.
 • Dźwięk i ruch – o awangardowej poezji dźwiękowej [Sound and motion in avant-garde sound poetry], „Teksty Drugie” 2014, No 3; https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=283740
 • Poezja uważności – Czesław Miłosz i haiku [Poetry of mindfulness – Czesław Miłosz and haiku], „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2014, Vol. 57, No 1 (113); https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=218740
 • Polskie haiku intertekstualne [Polish intertextual haiku], in: Adaptacje I. Język – literatura – sztuka, ed. by W. Hajduk-Gawron, A. Madeja, Wydawnictwo UŚ - Gnome, Katowice 2013.
 • Poetic Experiments in Polish Futurism: Imitative, Eclectic or Original?, in: International Yearbook of Futurism Studies, 2012, vol. 2, ed. by G. Berghaus, De Gruyter, Berlin - Boston 2012.
 • What Did They Need Jazz for? – Jazz Music in Polish Interwar Poetry, in: Regarding the Popular: Modernism, the Avant-Garde and High and Low Culture, ed. by S. Bru et al., De Gruyter, Berlin – Boston 2012, s. 142-159; http://www.degruyter.com/view/books/9783110274691/9783110274691.142/9783110274691.142.xml?format=EBOK
 • Figure/Ground Sensory Segregation in Japanese and non-Oriental Haiku, in: Texts and Minds. Papers in Cognitive Poetics and Rhetoric, ed. by A. Kwiatkowska, Peter Lang, Frankfurt 2012.
 • „Nowa muzyczność”? Fonostylistyka awangardowa i jej współczesne kontynuacje [‘New musicality’? Avant-garde phonostylistics and its contemporary continuations], „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2012, nr 1 (15); https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CEQQFjAI&url=http%3A%2F%2Fcejsh.icm.edu.pl%2Fcejsh%2Felement%2Fbwmeta1.element.desklight-33212ede-a935-4828-84ec-897426d2afd5%2Fc%2F10-snie.pdf&ei=pPC4VLv-FsqxUaHbgIAO&usg=AFQjCNFeuAQ9QMazBAVNU2L2nuBQgwrplw&sig2=M93Ad8tHHcyNMBKNJ8kmwA&bvm=bv.83829542,d.d24
 • Konwergencja transkulturowa? Polscy twórcy wobec logowizualności Orientu [Transcultural convergence? Polish artists and the Oriental verbo-visuality], „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2012, vol. LV, z. 2 (110); https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=133302.
 • Articles in the online encyclopaedia Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności / The Senses in Polish Culture. Representations of the Human Senses in Language, Literature, and Art from the Middle Ages to the Present, www.sensualnosc.bn.org.pl: Kubizm dźwiękowy / Sound Cubism, Onomatopeje właściwe futuryzmu / Proper Onomatopeias of the Polish Futurism, Onomatopeja [Onomatopoeia], Słowografia [Wordgraphy], „Muzyczność” poezji Młodej Polski [‘Musicality’ of the poetry of the Young Poland], Poetyka dźwięku awangardy krakowskiej [Poetics of sound of the Kraków avant-garde], Futurystyczna poetyka dźwięku [Futurist poetics of sound], Dźwięk a typografia – przypadek futuryzmu [Sound and typography – the case of Futurism], Mimetyzm sensualny haiku [Sensual mimesis of haiku], Układy sensualne haiku [Sensual schemata of haiku].
 • Futuryzje-folkloryzje, czyli awangardyści na wsi [Futuryzje-folkloryzje or avant-gardists in the country], „Autoportret” 2012, No 4 (39).
 • Na lwy by? Po co seniorom twórczość literacka? ['Why not lion hunting'? What do the elderly need creative writing for?], „Arterie” 2012, r 3 (14).
 •  Haiku? Senryū? Mironū? Poezja Mirona Białoszewskiego wobec gatunków orientalnych [Haiku? Senryū? Mironū? Poetry of Miron Białoszewski and the Oriental genres] „Pamiętnik Literacki” 2011, No 3; http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2011-t102-n3/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2011-t102-n3-s77-111/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2011-t102-n3-s77-111.pdf
 • Biographical notes and bibliography of primary and secondary sources of Jan Brzękowski, Julian Przyboś, Tadeusz Peiper and Anatol Stern in the catalogue of the exhibition Un mundo construido: Polonia 1918-1939 [A world under construction: Poland 1918-1939] (Ediciones Exposiciones, Madryt 2011).
 • Granice wizualności – granice gatunku? Haiku w polskiej poezji międzywojennej [Borders of visuality – borders of the genre? Haiku in the Polish interwar poetry], in: Kulturowe wizualizacje doświadczenia, ed. by A. Dziadek, W. Bolecki, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2010.
 •  Ile mówią najkrótsze  wiersze? Wokół XX- i XXI-wiecznych tłumaczeń haiku [How much do the shortest poems convey? Around the 20th and 21st century haiku translations], „Rocznik Komparatystyczny” 2010, No 1.
 • Młodopolska „muzyczność” w futurystycznych uszach, czyli o różnych awangardowych aktualizacjach symbolistycznej „dźwiękowości” poezji [‘Musicality’ of the Young Poland in the Futurist ears: avant-garde revisions of the Symbolist ‘sonic’ poetry], in: Młodopolska synteza sztuk, ed. by H. Ratuszna, R. Sioma, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.
 • The Space of a Socialist Housing District, the Space of a Modern Poem – the Sensual Art of Miron Białoszewski, “Art Inquiry. Recherches sur les Arts” 2009, vol. XI (XX); https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=124674
 • Literatura jako pretekst dla literaturoznawcy [Literature as a pretext for a literary scholar], „Teksty Drugie” 2009, nr 6; http://rcin.org.pl/Content/50730/WA248_66422_P-I-2524_sniecikow-literatura.pdf
 • Wszystko jest kolażem?, „Teksty Drugie” 2009, z. 5, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r2009-t-n5_(119)/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r2009-t-n5_(119)-s111-123/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r2009-t-n5_(119)-s111-123.pdf
 • “In the Beginning Was... Laughter” – Humour in the Japanese and Polish Haiku Poetry, in: Humor. Teorie, praktyka, zastosowania / Humour. Theories, Applications, Practices, Vol. 2/2: Making Sense of Humour, ed. by S. Dżereń-Głowacka, A. Kwiatkowska. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2009.
 • Obrazowość jako wyznacznik haiku – na przykładzie polskich kontynuacji i imitacji gatunku [Imagery as a determinant of haiku – Polish continuations and imitations of the genre], in: Między obrazem a tekstem, ed. by A. Kwiatkowska, J. Jarniewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 •  Articles (abbreviated and longer versions, 2009) on Zbigniew Herbert’s works Barbarzyńca w ogrodzie and Martwa natura z wędzidłem, in: Panorama literatury polskiej, http://www.panoramaliteratury.pl/index.php?action=entry&what=82; http://www.panoramaliteratury.pl/index.php?action=entry&what=93
 • Haiku japońskie i haiku po polsku – dialog kultur? [Japanese haiku and haiku in Polish – a dialogue of cultures?], in: Dialog międzykulturowy w (o) literaturze polskiej, ed. by M. Skwara, K. Krasoń, J. Kazimierski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 •  Foniczne meandry purnonsensu – o poezji polskiego futuryzmu i europejskiego  dada [Phonic meanders of pure nonsense – on the poetry of Polish Futurism and European Dadaism], in: Odcienie humoru, Vol. 1/1, ed. by  S. Dżereń-Głowacka, A. Kwiatkowska, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2008.
 • „Oddalenia, związki na odległość”? – o warstwie dźwiękowej wiersza Tadeusza Peipera [„Remoteness, remote relations”? – on the sound texture of Tadeusz Peiper’s poetry], in: Awangardowa encyklopedia, czyli słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł różnych. Prace ofiarowane Panu Profesorowi Grzegorzowi Gaździe, ed. by I. Hübner, A. Izdebska,  J. Płuciennik, D. Szajnert, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 • „Manifest Neolingwistyczny v. 1.1” i jego poetyckie potomstwo – twórczość nowatorów czy paseizm [„Neolinguist Manifesto v. 1.1” and its lyrical offspring – novelty or epigonism], in: Polska literatura najnowsza – poza kanonem, ed. by P. Kierzek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 148-171 and in: „Ha!art” 2006, No 23.
 • Between Poem and Painting, between Individual and Common Experience – the Art of Haiku in Japan and in Poland,  “Art Inquiry. Recherches sur les Arts” 2007, vol. IX (XVIII).
 • Haiku po polsku. Stereotypy – wizualizacje – polemiki, „Pamiętnik Literacki” 2007, z. 2, s. 155-183; http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2007-t98-n2/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2007-t98-n2-s155-183/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2007-t98-n2-s155-183.pdf
 • Audialność i wizualność sztuki słowa – o współczesnych „powrotach awangardy” [Sound and visuality in literature – on contemporary “come-backs” of the avant-garde],, in: Wiek awangardy, ed. by L. Bieszczad, Universitas, Kraków 2006.
 • Wspólny język czy wieża Babel? – o terminach współistniejących w literaturoznawstwie i historii sztuki [Common language or the Tower of Babel? – on terms co-existing in literary studies and history of art], in: Literatura i wiedza, ed. by W. Bolecki, E. Dąbrowska, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2006.
 • entries: Kazanie [Sermon], Kolęda [Christmas carol], Lament [Lamentation], Zwierciadło [Mirror], in: Słownik rodzajów i gatunków literackich, ed. by G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Universitas, Kraków 2006 (second edition: PWN, Warszawa 2012).
 

Translations (selection):

 • translation from Polish (with J. Gaszewski) of Magdalena Środa’s article Postawy wobec obcości (Attitudes towards the Other), in: Literature, Culture, and Tolerance, ed. by A. R. Murphy, Ch. Russell, J. Płuciennik, I. Hübner, Peter Lang: Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien 2009.
 • translation from English (with J. Płuciennik) of Reuven Tsur’s study The Performance of Enjambements: Perceived Effects and Experimental Manipulations (Sposoby dźwiękowej realizacji przerzutni – zagadnienia percepcji i manipulacje eksperymentalne), in: Językoznawstwo kognitywne III: Kognitywizm w świetle innych teorii, ed. by O. Sokołowska, D. Stanulewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.

Edited works:

 •  Articles concerning history of art, theory of art and museology in the online encyclopaedia Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności / The Senses in Polish Culture. Representations of the Human Senses in Language, Literature, and Art from the Middle Ages to the Present; www.sensualnosc.ibl.waw.pl – over 120 texts.
 • edition of 18 entries in Słownik rodzajów i gatunków literackich [Dictionary of literary genres] ed. by G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Universitas 2006 (second edition: PWN, Warszawa 2012).
 • Bajki w locie [Fairy-tales on the wing], ed. by B. Śniecikowska, Łódź 2016 (literary texts for young children written under the supervision of the editor, project supported by Urząd Miasta Łodzi - The City of Lodz Office)
 • Latające bajki [Flying fairy-tales], ed. by B. Śniecikowska, Łódź 2012 (poems and short-stories for children aged 3-10 written under the supervision of the editor, project supported by Narodowe Centrum Kultury – National Center for Culture).
 • Łódzkie czary-mary [Hocus-pocus in Lodz], ed. by B. Śniecikowska, Łódź 2010 (2 editions; educational book consisting of literary texts devoted to the history and monuments of the town of Lodz; patronage: President of the City of Lodz, Board of Education of Lodz).
 • Latające babcie – dzieciom [Flying grandmothers – to children], ed. by B. Śniecikowska, Łódź 2010 (3 editions; poems and short-stories for children aged 3-10 written under the supervision of B. Śniecikowska, project supported by Stowarzyszenei Inicjatyw Twórczych “ę” – Association of Creative Initatives „ę” and Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności – Polish-American Freedom Foundation).
 •  Dojrzała Łódź. Antologia tekstów literackich studentów Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz [Mature Lodz. An anthology of literary texts of the students of the Helena Kretz University of the Third Age], ed. and introduction by B. Śniecikowska, Łódź 2008 (the book completed within the project co-authored by B. Śniecikowska Aktywni-kreatywni-asertywni financed from the funds of the European Union).
 • Między wersami. Antologia tekstów literackich studentów Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz [Between verses. An anthology of literary texts of the students of the Helena Kretz University of the Third Age], ed. and introduction by B. Śniecikowska, Łódź 2007.
.
 
Grants, research teams (selection):
 • since 2017 - working on the edition of the colllected works of Janusz Sławiński (a grant of the Polish Ministry of Science and Higher Education, head of the project: Agnieszka Kluba, Ph.D.).
 • 2015/2016 - laureate of the competition “Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej” [Monographs of the Foundation for Polish Science] (the book Haiku po polsku. Genologia w perspektywie transkulturowej [Haiku in Polish. Genology in the transcultural perspective].
 • 2011-2014 – individual scholarship of the Polish government (Ministry of Science and Higher Education) for the distinguished young scholars.
 • 2009-2013 – co-author (of the project), coordinator, editor and author of the articles in the project Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności / The Senses in Polish Culture. Representations of the Human Senses in Language, Literature, and Art from the Middle Ages to the Present financed by Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (National Centre for Research and Development, project number N R17 0005 06/2009; head of the project: Włodzimierz Bolecki). 
 • 2008-2011 – individual grant of the Polish government (Ministry of Science and Higher Education) for the habilitation project Haiku in Poland.
 • 2008, 2007 – individual scholarship of Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (the Foundation for Polish Science) for young scholars within START programme.
 • 2007 - laureate of the competition “Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej” [Monographs of the Foundation for Polish Science] (the book „Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu [‘Knife in the ear’? Concepts of sound in the poetry of the Polish Futurism]). 
 • 2004-2006 - scholarship of Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (the Foundation for Polish Science) for the researchers working on the project “Modernism in Polish Literature” under the supervision of prof. Włodzimierz Bolecki within the MISTRZ (Master) programme.
Scholarly organisations:
 • since 2016 - cooperation with Ośrodek Badań nad Awangardą [Centre for Avant-Garde Research] affiliated with Katedra Teorii Literatury Instytutu Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego [Department of Literary Theory of The Institute of Polish Studies of the Jagiellonian University] 
 • since 2014 - member of a research team affiliated at Muzeum Sztuki [Museum of Art] in Łodź on the project “Związki literatury i sztuk wizualnych po 1945 roku” [Relations of literature and visual arts after 1945]
 • since 2013 – member of Polskie Stowarzyszenie Komparatystyki Literackiej [Polish Comparative Literature Association] - a member of the Review Board 
 • since 2013 – member of the International Society for Intermedial Studies (ISIS)
 • since 2011 – Vice-president of Fundacja „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych” [the “Center for International Polish Studies” Foundation]
 • since 2012 – member of the European Network for Avant-garde and Modernism Studies (EAM)
 • since 2012 – member of Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych
 
International conferences (with contribution), invited lectures:
 • "(Inter)cultural Perspective on Language and the Mind", Maria Curie Skłodowska University in Lublin, Lublin, Sept 2017.
 • "Theme and Variation", Uniwersytet Łódzki (University of Lodz), Łódź, June 2015.
 • „Maszyna do komunikacji. Wokół awangardowej idei nowej typografii / Machine for communicating. Around the avant-garde idea of new typography”, Muzeum Sztuki w Łodzi (Museum of Art in Lodz), Łódź, Oct 2014.
 • „Tuwim bez końca” [Tuwim endlessly], Uniwersytet Łódzki, Muzeum Miasta Łodzi (University of Lodz, Museum of the City of Lodz), Łódź, Dec 2013.
 • „Intersemiotic Translation”, Uniwersytet Łódzki (University of Lodz), Łódź, Sep 2013.
 •  ”Adaptacje” [Adaptations], Uniwersytet Śląski (University of Silesia), Katowice, Dec 2012.
 • „Wiersz. Rytm – dźwięk – obraz – semantyka” [Poem. Rhythm – sound – image – semantics], Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Wrocławski (University of Warsaw, University of Wrocław), Warsaw, Nov 2012.
 •  ”Material Meaninigs” (third biannual conference of the European Network for Avant-garde and Modernism Studies – EAM), University of Kent, Canterbury, Sep 2012.
 •  Lecture at the Columbia University, New York (Words – Sounds – Images. Polish Avant-Garde on the Background of the European Modernism), Nov 2010 (as a Visiting Scholar).
 •  ”High and Low” (second biannual conference of the European Network for Avant-garde and Modernism Studies – EAM), EAM and Uniwersyet im Adama Mickiewicza w Poznaniu (Adam Mickiewicz University), Poznań, Sep 2010.
 •  ”Future/ism. A Century Later / Futuryzm. Przyszłość sto lat później”, Muzeum Sztuki w Łodzi, Uniwesytet Łódzki (Museum of Art in Lodz and University of Lodz), Łódź, May 2010.
 •  ”Cognitive Poetics and Rhetoric”, Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego, Uniwersytet Łódzki (Polish Cognitive Linguistics Association, University of Lodz), Łódź, Jan 2010.
 •  ”Futurismo 1909-2009”, Instytut Sztuki PAN, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Włoski Instytut Kultury w Warszawie (Institute of Art of the Polish Academy of Sciences, Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Italian Institute of Culture in Warsaw), Warsaw, Dec 2009.
 • „Muzyka i muzyczność w literaturze od Młodej Polski do czasów najnowszych” [Music and musicality in literature since the Young Poland until the present day], University of Lodz, Łódź, Dec 2009.
 •  ”Humor. Teorie – praktyka – zastosowania / Humor. Theories. Applications. Practices” (two editions) Uniwerystet Jana Kochanowskiego w Kielcach (The Jan Kochanowski University), Piotrków Trybunalski, May 2008 and Jun 2006.
 • „Dialog międzykulturowy w (o) literaturze polskiej” / „Intercultural Dialogue in (on) Polish Literature”, Uniwersytet Szczeciński (Szczecin University), Pobierowo Oct 2007.

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45