Magdalena Rembowska-Płuciennik

 

 

professor, Ph. D, postdoctoral degree in humanities (habilitation),
head of Department of Historical Poetics

Department of Historical Poetics

Main research interests:
literary theory and history, cognitive narratology, literary cognitive studies.

e-mail address: rembowskapluciennik@gmail.com

 

 

 


PUBLICATIONS:

Books:

 • Poetyka i antropologia. Cykl podolski Włodzimierza Odojewskiego, [Poetics and Anthropology. The Podolian Cycle of Wlodzimierz Odojewski], Universitas, Kraków 2004.
 • Poetyka intersubiektywności. Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku, [Poetics of Intersubjectivity. Cognitive Narratology and the 20th Century Prose], UMK University Press, Toruń 2012.
 • (W) sieci modernizmu. Historia literatury – poetyka – krytyka, [In the Webs of Modernism. Literary history – poetics – criticism] ed by A. Kluba i M. Rembowska-Płuciennik, IBL PAN, Warszawa 2017.

Major studies and articles:

 • Związki międzytekstowe w opowiadaniach G. Herlinga-Grudzińskiego. [Intertextual Relations in Herling-Grudziński’s Short Stories] „Ruch Literacki" 2000 vol. 6, pp. 661-680
 • „... w samym środku swego bólu ...". O modelach doznawania cielesności w prozie W. Odojewskiego. [„… inside my pain…” Models of Bodily Experience in Odojewski’s Literary Work] „Teksty Drugie" 2002 vol. 6, pp. 58-68.
 • Nieznośna powaga bytu. O reprezentacjach pamięci i świadomości w cyklu podolskim W. Odojewskiego, [Unbearable Seriousness of Being. On Representations of Memory and Consciousness in the Podolian Cycle by W. Odojewski] Pamiętnik Literacki” 2004 vol. 2, pp.. 29-55
 • Pamięć versus tożsamość. Na przykładzie prozy psychologicznej dwudziestolecia międzywojennego. [Memory versus Identity. The Case of Psychological prose 1918-1939] in: Narracja i tożsamość, [Narrative and Identity] ed by W. Bolecki, R. Nycz. IBL PAN Press, Warszawa 2004, pp. 360-372.
 • Ciało - tekst - poetyka. Szkic o motywie ciała w polskiej krytyce feministycznej i literaturze ostatniej dekady, [Body – Text – Poetics. The Body in Polish Feminism and Prose of 1990’s] in: Gender. Wizerunki kobiet i mężczyzn w kulturze, [Gender. Images of Women and Men in Culture] ed. by E. Durys, E. Ostrowska, Rabid, Kraków 2005, pp. 57-70.
 • Family Nausea: Attitudes towards Family Values in Zofia Nałkowska's "Snakes and Roses" and "The Impatient Ones", in: Gender and Sexuality in Ethical Context, ed. by U. Phillips, K. A. Grimstad, Department of Russian Studies, Bergen 2005, pp.155-177.
 • Poetics and Anthropology, in: The Human Body - a Universal Sign. Bridging Art and Science, ed. by W. Mond-Kozłowska, Jagiellonian University Press, Kraków 2005, ISBN 83-233-1955-3, pp. 280-284.
 • Poetyka i antropologia (na przykładzie reprezentacji percepcji w prozie psychologicznej dwudziestolecia międzywojennego), [Poetics and Anthropology. The Representations of Perception in the Polish Psychological Prose 1918-1939] in: Literatura i wiedza, [Literature and Knowledge] ed. by W. Bolecki, R. Nycz, IBL PAN Press, Warszawa 2006, pp. 328-345.
 • W cudzej skórze. Fokalizacja zmysłowa a literackie reprezentacje doświadczeń sensualnych. [In Someone else’s Shoes. Sensual Focalization and Literary Representations of Sensual Experience] „Ruch Literacki” 2006 vol. 6, pp. 585-596.
 • Nadkobieta.” Problematyka etyczna we wczesnomodernistycznej twórczości Zofii Nałkowskiej, [Superwoman. The Ethics in the Early Modernist Prose of Z. Nałkowska in: Ethics and Literature], ed. by E. Paczoska, E. Ihnatowicz, Warsaw University Press, Warszawa 2006, pp. 525-532
 • Literary Convention as a Weapon in Information Warfare. Representing Katyń Theme in W. Odojewski’s Literary Work, in: Information Warfare, ed. by C. Glunz, A. Pełki, T. Schneidera, V&R Unipress, Universitätsverlag Osnabrück, Goettingen 2007, pp. 325-332.
 • Poetyka i antropologia, [Poetics and Anthropology] in: Antropologia kultury – antropologia literatury. Na tropach koligacji. [Anthropology of Culture – Anthropology of Literature. Tracing the Relations] ed. by E. Kosowska, A. Gomóła, E. Jaworski, Uniwersytet Śląski Press, Katowice 2007, pp. 90-98.
 • Redefiniowanie pojęcia świadomości we wczesnej fazie polskiego modernizmu: Przybyszewski – Irzykowski”, [Redefinishion of Consciousness Concept in the Early Modernism Polish Prose – Przybyszewski and Irzykowski Cases] „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2007 vol. 1-2, pp. 77-108.
 • W cudzej skórze. Fokalizacja zmysłowa a literackie reprezentacje doświadczeń sensualnych, [In Somebody Else’s Shoes. Sensual Focalization and the Representations of Sensual Experience] in: Literackie reprezentacje doświadczenia, [Literary Representations of Experience] ed. by W. Bolecki, E. Nawrocka. IBL PAN Press, Warszawa 2008, pp. 51-67.
 • Stream of Consciousness Novel. Between Apology of Human Diversity and the Terror of Principium Individuationis, in: Literature. Culture. Tolerance, ed. by A. Murphy, Ch. Russel, J. Płuciennik, I. Hübner, Peter Lang, Frankfurt am Main 2008, pp. 165-176.
 • Powieść strumienia świadomości. Między apologią różnorodności a horrorem principium individuationis, [Stream of Consciousness Novel. Between Apology of Human Diversity and the Terror of Principium Individuationis] in: Literatura. Kultura. Tolerancja, [Literature. Culture. Tolerance] ed. by G. Gazda, J. Płuciennik, I. Hübner, Universitas, Kraków 2008, pp.113-122.
 • Powieść strumienia świadomości – hasło w Słowniku rodzajów literackich, [Stream of Consciousness Novel as a literary genre] „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2008, vol. 1-2, pp. 244-254.
 • Literatura i intersubiektywność, [Literature and Intersubjectivity] „Teksty Drugie” 2009, vol. 1-2, pp. 215-227.
 • Wizualne efekty i afekty. Mentalne obrazowanie i emocjonalne zaangażowanie czytelnika, [Visual Efects and Affects. Mental Imagery and Reader’s Emotional Response] „Teksty Drugie” 2009 vol. 6, pp. 120-134.
 • W ogrodzie zmysłów. Znaczenie topiki ogrodu dla kulturowych reprezentacji zmysłów [In the Garden of the Senses (A Motif of Garden in Cultural Representations of Sensual Perception] in: Przestrzeń ogrodu – przestrzeń kultury [Space of a Garden – Space of Culture] ed. by G. Gazda, M. Gołąb, Universitas, Kraków 2009, pp. 71-88; published in English in: Space of a Garden – Space of Culture, ed. by M. Gołąb, G. Gazda, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2009, pp. 64-80.
 • Polka – Europejka. Polki Anno Domini 2006, [A Polish Woman – A European Woman – Polish Women in 2006] in: Napisać kobietę. Dyskusje bułgarsko-polskie w latach transformacji, [Describing a Woman. Polish – Bulgarian Discussions] ed. by M. Karabelowa, A. Nasiłowska, Bojan Penev Press, Sofia 2009, pp.70-85.
 • Intersubiektywność a zagadnienia perspektywy narracyjnej, [Intersubjectivity and the Problems of Narrative Perspective] „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2009, z. 1-2, s. 7-29.
 • Dlaczego warto wrócić do zmysłów? Wokół literaturoznawczych inspiracji antropologią zmysłów, [Why is it Worth to Come to our Senses? On Literature and Anthropology of the Senses] in: Jaka antropologia literatury, [What Anthropology of Literature?] ed. by A. Legeżyńska, P. Czapliński, M. Telicki, “Studia Polonistyczne” Press, Poznań 2010, pp. 129-138.
 • Narracyjne modele czytania umysłu [Narrative Models of Mindreading] „Teksty Drugie” 2010, vol. 4, pp.73-88.
 • Narrative Poetics of Mindreading „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2011, vol. 1, pp. 175-190 also in: Texts and Minds, ed. by A. Kwiatkowska, Peter Lang, Frankfurt am Main 2012, pp. 57-70.
 • “Uniwersalny” umysł i historia. Zagadnienia historycznoliterackie w narratologii kognitywistycznej, [Universal Mind and History. Historical Issues and Cognitive Narratology] Ruch Literacki” 2012, vol. 3, pp. 269-281.
 • Narracja jako intersubiektywna przestrzeń mentalna, [Narrative as an Intersubjective Mental Space] in: Narracyjność języka i kultury [Narrative in Language and Culture] ed. by D. Filar, D. Piekarczyk, Lublin 2012, pp. 25-35. 
 • Narrative Models of Intersubjectivity “Teksty Drugie” 2012, nr 2, special issue Anthropology in Literary Studies, pp. 202-215. http://tekstydrugie.pl/file/file_newsAttachments/ac59772b93383f9b2b05f2afe30fa306.pdf
 • Emocje w odbiorze literatury – perspektywy kognitywistyczne, [Emotions in Reader Response – Cognitive Perspectives] „Ruch Literacki” 2014, z. 6, pp. 563-575.
 • Humanista jako „czytający inaczej”[A Humanist as a Reader Reading in a Different Way], „Ethos” 2015, no 1, pp. 191-205.
 • Dyspersje strukturalizmu, [Dispersions of Structuralism] „Pamiętnik Literacki” 2017, vol. 1. Pp. 206-218
 • Narracyjne podwojenie jaźni [Narrative Doubling of Consciousness], w: Projekt na daleką metę. Prace ofiarowane R. Nyczowi, [Long-range Project. Works Dedicated to R. Nycz], ed by Z. Łapiński, A. Nasiłowska, IBL PAN, Warszawa 2016, pp. 109-116.
 • O przechodzeniu na ty… Narracja diadyczna wśród literackich reprezentacji świadomości bohatera, [On Getting onto First-name Terms. Diadic Narration and Representations of Consciousness] w: (W) sieci modernizmu. Historia literatury – poetyka – krytyka, [In the Web of Modernism. Literary history – poetics – criticism] ed by A. Kluba i M. Rembowska-Płuciennik, IBL PAN, Warszawa 2017, pp. 249-264.
 • Second-person narration as a joint action, "Language and Literature" Vol. 27, is. 3, pp. 159-175.
 • Enacting Embodied Events in narrative Processing, "Tekstualia" 2018, No. 1 (4), pp. 145-158.
 • (Per)formacyjne projekty, [Performative projects] "Pamiętnik Literacki", 2018, is. 3, pp. 245-253.

In press:

 • Second-person narration – a new mode of (mis)understanding the other? In: Culture-Cognition-Communication, ed. by. J. Hood, Frankfurt am Main 2018.
 • Understanding Misunderstanding. Vol. 1. Cross-Cultural Translation, ed. by T. Brzostowska-Tereszkiewicz, M. Rembowska-Płuciennik, Frankfurt am Main 2019.
 • Understanding Misunderstanding. Vol. 2. Artistic Practices. ed. by T. Brzostowska-Tereszkiewicz, M. Rembowska-Płuciennik, B. Śniecikowska, Frankfurt am Main 2019.
 • Hodowla przeciwciał. Szkoła J. Dukaja [Cultivation of Antibodies. The School by J. Dukaj], in: Choroba w literaturze [Illness in Literature],ed. by M. Ładoń, Gdańsk 2018
 • Miasto zapomnienia. Sezon w Wenecji W. Odojewskiego [The City of Oblivion. Season in Venice by W. Odojewski] in: Zapomniane, nieuśmierzone [Forgotten, unsuppressed], Poznań 2019.

 Translations from English:

 • L. Lönnroth, Odkrycie nordyckiej wzniosłości, [The Discovery of Nordic Sublime] in: Wokół gotycyzmów, [On Gothicism] ed. by G. Gazda, J. Płuciennik, A. Izdebska, Universitas, Kraków 2002, pp. 61-82 (with J. Płuciennik)
 • D. P. Herndl: Dylematy feministycznej dialogiczności, [The Dilemmas of Feminist Dialogic] in: Wokół Bachtina. Ja: - Inny. [On Bakhtin. Me – The Other] ed. by D. Ulicka, Kraków 2009, pp. 531-545.
 • W. R. Handley: Etyka podmiotowej kreacji u Bachtina i Lacana, [The Ethics of Subject Creation in Bakhtin and Lacan] in: Wokół Bachtina. Ja: - Inny. [On Bakhtin. Me – the Other] ed. by D. Ulicka, Kraków 2009, pp. 513-529.

Edited works:

 • Articles contributed to team project The Senses in Polish Culture (http://sensualnosc.ibl.waw.pl/en/)
Scholarships, grants and prizes:
 • 2005, 2006 – Stipend for young talented researchers, Foundation for Polish Science
 • 2005 – Annual Prime Minister Award for the best doctoral thesis in literary studies
 • 2007 – visiting scholarship at Department of English Studies, Durham University (Great Britain).
 • 2008-2009 – the Ministry of Science and Higher Education grant
 • 2008 – 2009 – visiting fellowship at Clare Hall College (Cambridge, Great Britain) and English Faculty of Cambridge University; Kolumb fellowship, Foundation for Polish Science
 • 2010 – grant for researchers returning to Poland from foreign fellowships, Foundation for Polish Science
 • 2011 – funding of publication of the book Poetyka intersubiektywności. Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku, Foundation for Polish Science
 • 2013 –nomination for J. Długosz Award for Poetyka intersubiektywności. Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku. [Poetics of Intersubjectivity. Cognitive Narratology and the 20th Century Prose]
 • 2017-2018 – grant IBL eu.
 
Major works in progress:
 
 
Participation in scholarly and organizational events; participation in research projects:
 • a main coordinator of research groups taking part in team project The Senses in Polish Culture (2010-2013)
 • an organizer of „Empirical studies on literature and literary response“ workshops
 • Life Member of Clare Hall College (Cambridge, Great Britain)
 • Member of Club of Beneficiaries of Foundation for Polish Science
 • co-organizer of international, interdisciplinary conference "Poetics of Misunderstanding" (Warsaw, 7-8th December, 2017)

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45