Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych
dr Grzegorz Marzec

 

&n...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Deklaracja Polityki Erasmusa

DEKLARACJA POLITYKI ERASMUSA

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk prowadzi badania nad literaturą i kulturą polską i jest najważniejszym w kraju centrum badań w takich dyscyplinach jak historia i teoria literatury, edytorstwo naukowe, komparatystyka literacka, a także holocaust, gender, european, postcolonial i postcomunist studies. W ramach swej misji naukowej Instytut prowadzi działalność edukacyjną III stopnia, której zaletą jest integracja doktorantów z gronem wybitnych naukowców i możliwość rozpoczęcia już w czasie studiów prac badawczych w Instytucie. Instytut realizuje swoją misję naukową i edukacyjną między innymi poprzez współpracę międzynarodową z podobnymi ośrodkami i wydziałami slawistyki w innych krajach.
 
Celem studiów doktoranckich przy IBL jest dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy naukowej w zakresie nauk humanistycznych w wielokulturowej społeczności współczesnej Europy. IBL realizuje wytyczne Deklaracji Bolońskiej, dbając o podniesienie jakości oraz umiędzynarodowienie swojej oferty edukacyjnej. Jedną z dróg do realizacji tego celu jest intensyfikacja wymiany stypendialnej studentów i wykładowców z uczelniami partnerskimi. Promocja mobilności jest działaniem priorytetowym w ramach uczestnictwa IBL w programie Erasmus. IBL będzie dążyć do stałego zwiększania liczby studentów uczestniczących w międzynarodowych programach wymiany, rozumiejąc wagę edukacyjnych, językowych i kulturowych korzyści, które wynoszą z uczestnictwa w programach Erasmus. Wspieramy także wymianę kadry, ponieważ przyczynia się ona do rozwoju karier pracowników oraz ułatwia proces ich dostosowania się do pracy w środowisku międzynarodowym.

IBL zamierza stale zwiększać liczbę jednostek partnerskich oraz intensyfikować współpracę z nimi, zachęcając także wykładowców z uczelni partnerskich do prowadzenia zajęć w naszym instytucie. Instytut będzie także dążył do realizacji koncepcji połączenia studiów za granicą z praktykami zagranicznymi w celu zwiększenia konkurencyjności absolwentów swoich studiów na rynku pracy. Ważnym narzędziem zwiększania mobilności będzie stałe doskonalenie systemu rekrutacji, ewaluacji i monitorowania wyjazdów studentów i pracowników w ramach Programu Erasmus.

Ponadto IBL zamierza rozszerzyć swoją ofertę dydaktyczną o nowe formy współpracy takie jak intensywne programy nauczania, aby podnieść liczbę wykładowców i studentów zaangażowanych w pracę w grupach wielokulturowych i umożliwić wykładowcom wymianę poglądów na treści i metody nauczania. IBL zamierza także nawiązać współpracę w formie krótkich wyjazdów studyjnych pracowników administracji za granicę w celu wymiany doświadczeń i nabycia nowych umiejętności. Planujemy także brać udział w działaniach scentralizowanych, takich jak projekty wielostronne związane z opracowaniem nowoczesnych programów i metod nauczania w humanistyce, a także projekty typu wirtualne kampusy.

IBL zobowiązuje się do opublikowania Erasmus Policy Statement  na swojej stronie internetowej. Informacje dotyczące rekrutacji będą umieszczane na tablicach informacyjnych instytutu oraz na jego stronie internetowej, a także przesyłane studentom i wykładowcom pocztą elektroniczną. Osobom zainteresowanym udziałem w programie zaoferujemy spotkania informacyjne. Ponadto Uczelniany Koordynator Programu Erasmus będzie udzielać zainteresowanym informacji w godzinach swojej pracy administracyjnej.

Już dziś znaczną część (60%) studentów i kadry naukowej IBL stanowią kobiety; pracują tu także osoby innych wyznań i pochodzenia. W ramach działań IBL związanych z realizacją projektu Erasmus będą przestrzegane i aktywnie propagowane wytyczne unijne dotyczące równego traktowania i tolerancji bez względu na kraj pochodzenia, rasę, płeć, wyznanie religijne, światopogląd i orientację seksualną. IBL w miarę technicznych możliwości będzie także wspierać osoby uczące się o specjalnych potrzebach.

Aby zapewnić jak najwyższą jakość wymiany międzyuczelnianej IBL gwarantuje:
1) Studentom wyjeżdżającym:
-równy dla wszystkich zainteresowanych dostęp do informacji na temat możliwości wyjazdu i warunków, na jakich można z nich skorzystać;
-przejrzyste procedury selekcji kandydatów oparte na znajomości języka i osiągnięciach naukowych;
-udostępnienie wyników rekrutacji oraz listy rezerwowej wszystkim zainteresowanym;
-zwolnienie z czesnego studentów zakwalifikowanych do wyjazdu;
stosowanie systemu ECTS w celu ułatwienia przeliczenia i porównania osiągnięć studentów;
-uznawalność wyników, doświadczeń i kwalifikacji zdobytych za granicą;
-podpisanie porozumienia o programie zajęć sporządzonego we współpracy z partnerem zagranicznym oraz umowy pomiędzy IBL a wyjeżdżającym studentem;
-stały kontakt z wyjeżdżającymi studentami;
-wydanie suplementu do dyplomu poświadczającego odbycie części studiów za granicą.
2) Studentom przyjeżdżającym:
-dostęp do informacji na temat możliwości i warunków studiowania w IBL oraz aktualnej oferty zajęć wraz z ich punktacją w ECTS poprzez anglojęzyczną wersję strony internetowej IBL;
-pomoc w znalezieniu zakwaterowania i rozwiązywaniu problemów logistycznych związanych z pobytem w Polsce;
-indywidualne konsultacje naukowe z wykładowcami IBL związane z własną pracą badawczą w języku polskim lub obcym;
-możliwość włączenia się w prace badawcze instytutu;
-kurs języka polskiego;
-opiekę mentorów dbających o adaptację w nowych warunkach i integrację ze społecznością IBL.
3) Wykładowcom:
-dostęp do informacji o możliwościach wyjazdowych i przyjazdowych;
-przejrzyste zasady wysyłania i zapraszania kandydatów na wykłady zagraniczne i w IBL;
-odpowiedzialność koordynatora programu za kontakt z uczelnią partnerską oraz pomoc logistyczną, np. organizację transportu, zakwaterowania, ubezpieczenia itp.;
-zatwierdzenie w formie pisemnej umowy przywilejów i obowiązków wynikających z prowadzenia zajęć za granicą.

IBL zamierza realizować strategię współpracy, która wesprze studentów w zdobywaniu kwalifikacji ułatwiających osobisty rozwój i zwiększających szanse na zatrudnienie. Będziemy pozyskiwać partnerów z potencjałem umożliwiającym realizację celów praktyk pod kątem indywidualnych potrzeb studentów IBL. Będą to przede wszystkim europejskie instytucje nauki i kultury, np. biblioteki, muzea, archiwa, instytuty naukowe. Jako instytucja wysyłająca zobowiązujemy się do:
-promocji praktyk zagranicznych poprzez ogłaszanie informacji o nich na tablicach informacyjnych instytutu oraz na jego stronie internetowej;
-wyselekcjonowania beneficjentów na podstawie przejrzystych kryteriów;
-uzyskania od organizacji goszczącej porozumienia o programie praktyki, zawierającego dostosowany do indywidualnych potrzeb beneficjenta opis zakresu jego obowiązków wraz z określeniem celów pobytu w kategoriach umiejętności i kwalifikacji, jakie ma nabyć, oraz informację o czasie trwania praktyki i osobie odpowiedzialnej z jej strony za przebieg stażu;
-zapisania ustaleń dotyczących odbywania praktyki w umowie sporządzonej w ramach programu Erasmus. Praktyczne ustalenia uzgodnione pomiędzy stronami będą dotyczyć kwestii czasu trwania stażu, obowiązków stron, finansowania stażu, monitoringu i ewaluacji stażu;
-zagwarantowania stażyście pomocy logistycznej (transport, zakwaterowanie, pozwolenie na pracę itp.);
-utrzymywania stałego kontaktu ze stażystą i instytucją goszczącą oraz bieżącej ewaluacji programu (raporty miesięczne, ankiety ewaluacyjne);
-uznania umiejętności i kompetencji zdobytych przez stażystę za granicą;
-uzyskania od strony goszczącej oceny stopnia realizacji programu praktyk w formie raportu końcowego oraz wydania referencji w postaci dokumentu Cerytfikat Company;
-zobowiązania stażysty do złożenia raportu końcowego oceniającego zarówno stopień realizacji programu, jak instytucję goszczącą oraz stopień zadowolenia z praktyk i poziom ich przydatności.


ERASMUS POLICY STATEMENT

The Institute of Literary Studies of the Polish Academy of Sciences studies Polish literature and culture and is the country’s most important center of research on topics such as literary history and theory, scientific editorship, comparatory literature, as well as Holocaust, Gender, European, Postcolonial and Post-Communist Studies. A part of the Institute’s scientific mission is offering III degree education, which has the advantage of integrating doctoral students with outstanding scientists and enabling young people to start their research in the Institute already during their studies. The Institute brings its scientific and educational mission into practice also through international cooperation with similar centers and slavic university departments in other countries.

The aim of doctoral studies at IBL is to give students knowledge and abilities necessary to take up scientific work in the area of humanities in the multicultural society of modern Europe. IBL implements the directives of the Declaration of Bologna, caring about improving the quality and making its educational offer international. One of the ways to reach such a goal is intensification of scholarship exchange of students and tutors with partner centers. Promoting mobility has a priority within the participation of IBL in the Erasmus program. IBL will aim for steadily increasing the number of students participating in international exchange programs, understanding the educational, linguistic and cultural profits they can gain through participation in Erasmus programs. We also support staff exchange, because it contributes to the employees’ scientific careers and helps them adapt to work in an international environment.

IBL plans to increase continuously the number of partner centers and to intensify cooperation with them, encouraging also tutors from partner universities to conduct seminars at our Institute. The Institute will also strive towards implementing the concept of combining studies in other countries with foreign practice, which will make its graduates more competitive at the labor market. An important tool for increasing mobility will be a continuous perfection of the system of recruitment, evaluation and monitoring of the students’ and employees’ official trips within the Erasmus Program.

IBL is also planning to broaden its educational offer with new forms of cooperation such as intense learning programs, in order to increase the number of tutors and students engaged in working in multicultural groups and to enable lecturers to exchange their views of the content and methods of teaching. IBL plans as well to establish cooperation in the form of short study trips of administrative employees, which will enable them to exchange experience and gain new abilities. We also plan to take part in centralized activities, such as multilateral projects involving development of modern programs and methods of teaching in humanities, as well as “virtual campus” type projects.

IBL obliges itself to publishing the Erasmus Policy Statement on its website. Recruitment information will be available on the Institute’s message boards and its website, as well as in form of e-mails to students and lecturers. We will offer information meetings to individuals interested in participating. Furthermore, our Erasmus Program Coordinator will provide information to interested persons in his or her administrative work hours.

Already now a large percentage (60%) of students and scientific staff of IBL are women; several people of minority confession and/or origin are employed. A part of IBL activities related to implementing Erasmus project will be to observe and actively promote EU objectives regarding equal treatment and tolerance regardless of country of origin, race, gender, religion, other views and sexual orientation. Within its technical possibilities IBL will provide support for students with special needs.

To provide the highest available quality of intercollege exchange, IBL guarantees:
1) to outgoing students:
-equal access to information on possibility and conditions of participation for everyone interested;
-transparent procedures of candidate selection, based on their language skills and scientific achievements;
-access to recruitment results and reserve list to all interested;
-exemption from tuition fee for qualified students;
-use of ECTS system for easier calculation and comparison of students’ achievements;
-recognition of results, experiences and qualifications gained abroad;
-signing an Learning Agreement, prepared in cooperation with the foreign partner, as well as agreement between IBL and outgoing student;
-continuous contact with outgoing students;
-issue of a diploma supplement, certifying having completed a part of studies abroad.
2) to incoming students:
-access to information on possibility and conditions of studying at IBL and the current program, along with ECTS score for respective courses, through the English version of the IBL website;
-assistance in finding accommodation and solving logistic problems related to the stay in Poland;
-individual scientific consultations with IBL lecturers, related to the students’ own research, in Polish or a foreign language;
-possibility to join the Institute’s research work;
-a course of Polish;
-assistance from tutors caring for adaptation in new conditions and integration with the IBL community.
3) to tutors:
-access to information on possibilities of going abroad and coming to IBL;
-transparent rules of sending candidates to lectures abroad and inviting candidates to lectures at IBL;
-responsibility of program coordinator for contact with partner center and logistic help, such as organizing transport, accommodation, insurance etc.;
-approval, in form of a written agreement, for privileges and duties related to conducting courses in a partner center.

IBL wants to implement a strategy of cooperation, which will assist students in gaining qualifications helping them in personal development and in improving their chances of employment. We are planning to win partners with a potential, which will enable realization of training goals relative to individual needs of IBL students. It will be European scientific and cultural institutions, such as libraries, museums, archives, scientific institutes. As an institution sending students abroad we commit ourselves to:
-promote practices abroad through providing information about them on our message boards and the Institute’s website;
-select beneficiaries according to transparent criteria;
-obtain a Training Agreement from the host institution, which will contain a description of the beneficiary’s duties, adjusted to his or her needs, as well as description of the goals of practice in terms of abilities and qualifications to gain, and information on the period of practice and the person responsible for the training course;
-introduce of decisions related to receiving training into agreements within the Erasmus program. Practical agreements between the parties will relate to the training period, duties of respective parties, funding practice, monitoring and evaluation;
-guarantee logistic help to training recipients (work permit etc.);
-stay in contact with the trainee and host institution, along with current evaluation on the program (monthly reports, evaluation questionnaires);
-recognize abilities and competences gained by the trainee abroad;
-obtain from the host institution an evaluation of the degree of accomplishment of practice program in form of a final report and provision of references in form of a Certificate Company document;
-oblige trainees to provide a final report evaluating the degree of accomplishment of the program, the host institution, their satisfaction with the practice and the level of its utility.

         

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

Archiwum wydarzeń

Wystawa „Wiecznie siebie nowego głodnym, jak żuraw z szyją w przyszłość wyciągniętą. Bolesław Leśmian 1877–1937”

 

     

 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45