Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl; ibadlit@ibl.waw.pl

Dyrektor Naczelny
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr Dorota Siwicka

Zastępca Dyrekt...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Aktualności

Prof Krzysztof Mrowcewicz o historii Instytutu Badań Literackich

26.07.2017

24 lipca w audycji Wieczór Radia dla Ciebie prof Krzysztof Mrowcewicz opowiadał o historii IBL w 69. rocznicę powołania Instytutu. Przybliżył historię powstania naszej Instytucji oraz jego dzieje i misję.
Zachęcamy do słuchania.
http://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-68-lat-instytutu-badan-literackich-pan/

Instytut Badań Literackich zdobywa grant COST na stworzenie sieci do badań nad kulturami oporu

11.07.2017

Powstały pod przewodnictwem IBL PAN projekt NEP4DISSENT - New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent [Nowe odkrycia naukowe w badaniu wschodnio-europejskich kultur oporu] uzyskał finansowanie ze środków europejskich w ramach programu COST na stworzenie międzynarodowej sieci badawczej (Akcja COST nr CA16213). Sieć będzie rozwijać nowe podejścia i programy badawcze poświęcone kulturowemu wymiarowi dziedzictwa oporu i ruchów dysydenckich w krajach byłego bloku socjalistycznego 1945-1989.

Innowacyjność planowanych działań wynika z kombinacji założeń badawczych, z których najważniejsze to:

  • zwrot w stronę badania kultury zamiast koncentracji na zjawiskach ściśle politycznych;
  • przyjęcie perspektywy ponadnarodowej i porównawczej, która wzbogaci dorobek badawczy w skali narodowej;
  • badanie szerokiego spektrum zjawisk kultury, od literatury i piśmiennictwa, przez sztuki wizualne i film, po naukę i oświatę;
  • objęcie zakresem badań, obok kultury niezależnej, zagadnień państwowego nadzoru nad kulturą;
  • badanie „szarej strefy” opozycyjności, czyli zjawisk mieszczących się pomiędzy przystosowaniem a oporem.

Akcja będzie także wprowadzać narzędzia cyfrowe do praktyki badawczej oraz wzmacniać umiejętności twórczego upowszechniania wyników badań, stając się platformą współpracy międzyśrodowiskowej dla badaczy, informatyków oraz przedstawicieli świata bibliotek, archiwów, galerii i muzeów.

Cele projektu będą realizowane poprzez organizowanie konferencji i spotkań warsztatowych w ramach grup roboczych, szkoleń, staży międzynarodowych oraz konferencji naukowych. Wyniki badań będą publikowane w formie raportów i artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych.

Sieć badawczą utworzyło 55 uczestniczek i uczestników z 21 krajów, reprezentujących wiodące ośrodki badawcze w Europie, uznane instytucje dziedzictwa kulturowego, organizacje pozarządowe oraz prywatne firmy z doświadczeniem w dostarczaniu cyfrowych usług dla naukowców. Akcje COST mają charakter otwarty, więc liczba krajów i instytucji może jeszcze wzrosnąć.

Projekt został przygotowany przez zespół IBL PAN: dr Maciej Maryl (kierownik), mgr Piotr Wciślik, dr Nina Hoffman. IBL PAN jest pierwszą polską jednostką naukową, która zdobyła grant COST w dziedzinie nauk humanistycznych.

Strona internetowa projektu: http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16213

Ogłoszenie o rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018

05.05.2016

Rozpoczęto nabór na stacjonarne studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

 

Nasz Instytut należy do najbardziej pionierskich instytutów badawczych reprezentujących nauki humanistyczne, daleko wykraczając poza ścisłe pole badań literaturoznawczych. Co roku nasi uczeni, w tym doktoranci, zdobywają prestiżowe granty, nagrody i stypendia. Instytut po ostatniej ocenie parametrycznej otrzymał najwyższą kategorię A+ i znalazł się w gronie 37 najlepszych jednostek naukowych spośród 963 ocenianych. Instytut wyróżnia się m.in. zaawansowanymi badaniami w zakresie: studiów staropolskich, nowoczesnego edytorstwa, geografii literackiej, popularyzacji kultury dziewiętnastego wieku, badań nad Zagładą, komunizmem, gender studies, humanistyki cyfrowej i animal studies.

 

 

Studia w IBL PAN mają wyjątkowy, kameralny charakter i adresowane są do osób, które chciałyby poświęcić się pracy naukowej. Zapewniamy: indywidualny tok pracy doktoranta z opiekunem naukowym, możliwość rozwijania naukowych zainteresowań poprzez udział w pracach prowadzonych w IBL PAN oraz ewentualność uczestnictwa w projektach badawczych bądź realizacji własnych pomysłów na badania. Każdy doktorant uczestniczy w seminarium doktoranckim i bieżących pracach Instytutu, a także korzysta z indywidualnych konsultacji z opiekunem i innymi pracownikami Instytutu, którzy mogą zostać powołani w charakterze promotorów pomocniczych.

 

Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 zostały uchwalone przez Radę Naukową IBL PAN uchwałą nr 2 z dnia 25 kwietnia 2017 r. (zob. http://doktoranckie.ibl.waw.pl/uchwala-rady-naukowej-ibl-pan-w-sprawie-warunkow-i-trybu-rekrutacji-na-stacjonarne-studia-doktoranckie-2017z-zalacznikiem.pdf)
Wszystkich chętnych, spełniających kryteria naboru, prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej
http://ibl.waw.pl/pl/edukacja/nowe-studia-doktoranckie/rejestracja-na-studia (po założeniu konta).
Dokumenty rekrutacyjne można składać w siedzibie IBL PAN (Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, pok. 127, w dni robocze w godz. 10.00-14.00). Dokumenty można również wysłać pocztą (wówczas świadectwo kwalifikacji drugiego stopnia powinno zostać poświadczone
notarialnie).

 

Rekrutacja odbędzie się we wrześniu. Dokładny termin zostanie podany w sierpniu.

 

 

Studia doktoranckie są bezpłatne.

 

 

Sekretarz studiów, mgr Marlena Sęczek, pełni dyżur w poniedziałki w godz. 10-14, w pok. 127 (tel. 605 319 730)

 

Konkurs na stanowisko dyrektora Stacji Naukowej PAN w Paryżu

25.07.2017

Prezes Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Stacji Naukowej PAN w Paryżu. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie:  
 ttps://instytucja.pan.pl/images/2017/praca/ogloszenie_dyr_Stacji_Naukowej_PAN_
w_Paryzu.pdfhttps://instytucja.pan.pl/images/2017/praca/ogloszenie_dyr_Stacji_Naukowej_PAN_
w_Paryzu.pdf


Termin składania zgłoszeń w konkursie upływa 11 września 2017 r.

4-5 grudnia 2017 r., Warszawa: konferencja "Długie życie Jane Austen"

11.07.2017

Organizator: Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku Wydziału Polonistyki UW
Zaproszenie

Projekt "Wejdź w konwencję”

04.07.2017

Projekt "Wejdź w konwencję” to kampania edukacyjna dotycząca świadomego budowania własnego wizerunku w mediach społecznościowych, takich jak Facebook i Snapchat. Pokażemy, jak ważne jest tworzenie krótkich, internetowych komunikatów w sposób zaplanowany i celowy. W efekcie wśród odbiorców projektu wzrośnie umiejętność sprawnego posługiwania się polszczyzną w sytuacjach codziennych. Zaprosimy użytkowników nowych mediów do kreatywnej zabawy konwencjami literackimi i słowem pisanym. Działania skierujemy przede wszystkim do młodych ludzi w wieku szkolnym: grupy, która zwraca niewielką uwagę na poprawność językową i stylistyczną wypowiedzi, która z trudnością angażuje się w projekty dotyczące poprawnej polszczyzny. Kampania będzie promowana za pomocą filmu wykonanego w technice videoscribe, głównymi kanałami komunikacji będzie profil na Facebooku oraz bardzo popularny wśród młodzieży Snapchat, co pozwoli dopasować formę komunikatów do zainteresowań młodych ludzi.

Projekt prowadzi Fundacja Szkoła z Klasą w partnerstwie z Instytutem Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Projekt dofinansowano w ramach programu Narodowego Centrum Kultury "Ojczysty – dodaj do ulubionych 2017".

Cele projektu

16-18 listopada 2017 r., Warszawa: międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Płeć, pokolenia, komunizm w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej: koncepcje, dyskursy, praktyki”

27.06.2017

Organizatorzy: Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Slawistyki na Uniwersytecie w Lipsku, Komitet Nauk o Literaturze PAN

Więcej informacji w załączniku pdf

7-8 grudnia 2017, Instytut Badań Literackich w Warszawie: międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa "Poetyki nie(po)rozumienia. Kulturotwórczy potencjał zakłóceń w komunikacji artystycznej"

12.06.2017

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl