Iwona Wiśniewska

dr, adiunkt
Pracownia Literatury II połowy XIX wieku

 

 
Kierunki zainteresowań naukowych:
- historia literatury II połowy XIX wieku (szczególnie twórczość Elizy Orzeszkowej)
- epistolografia XIX wieku
- edytorstwo naukowe
- biografistyka
 
Publikacje i prace oddane do druku:
 
- Eliza Orzeszkowa, Wóz Żagornanta (nieukończony dramat), wstęp i opracowanie Iwona Wiśniewska[edycja wraz ze wstępem] – książka oddana do druku w Wydawnictwie IBL PAN
 
- Nowoczesny panegiryk. Jubileuszowa korespondencja Orzeszkowej [w:] Metaliterackie listowania. List jako dokument świadomości literackiej pisarza, pod redakcją Agnieszki Czajkowskiej i Ireneusza Sikory, Częstochowa, Akademia im. Jana Długosza, 2012 [artykuł]
 
- Bez cenzury. Fragment nieznanej powieści Elizy Orzeszkowej, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2011 [edycja wraz z artykułem wstępnym]
 
- Projekty niedokończone [Elizy Orzeszkowej] [w:] Tworczestwo Elizy Orzeszko w esteticzeskom prostranstwie sowremiennosti. Sbornik naucznych statiej, pod redakcją Świetłany Musijenko, Grodno, Grodnienskij Gosudarstwiennyj Uniwersitet im. Janki Kupały, 2011 [artykuł]
 
- Nieznana rozprawa o kobietach (równość wobec prawa, pracy i wiedzy, czyli proste rozwiązanie kwestii) [w:] Poznawanie Orzeszkowej. W stulecie śmierci, pod redakcją Ireneusza Sikory i Anety Narolskiej, Częstochowa , Akademia im. Jana Długosza, Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski, 2010 [artykuł]
 
- Małe prozy Orzeszkowej i Konopnickiej, pod redakcją Beaty Obsulewicz-Niewińskiej i Iwony Wiśniewskiej, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2010 [redakcja naukowa monografii zbiorowej]
 
- Listy do Orzeszkowej - fragment wielkiego zbioru [w:] O potrzebie założenia publicznej biblioteki w Warszawie, redakcja Elżbieta Górska, seria: „Sesje varsavianistyczne”, Warszawa, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, 2007 [artykuł]
 
- Iwona Wiśniewska, Kalendarium życia i twórczości Elizy Orzeszkowej (1841-1910), Warszawa 2007 [praca doktorska, maszynopis w Bibliotece IBL PAN]
 
- Hasło bio-bibliograficzne Eliza Orzeszkowa [w:] A Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms. Central, Eastern, and South Eastern Europe, 19th and 20th Centuries, Budapeszt, Central European University Press, 2006
 
- Eliza Orzeszkowa, Publicystyka społeczna, t. 1, wybór i wstęp Grażyna Borkowska, opracowanie edytorskie Iwona Wiśniewska, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2005
 
- Eliza Orzeszkowa, Dnie, opracowała Iwona Wiśniewska, Warszawa, Wydawnictwo IBL PAN (seria: „Inedita z II połowy XIX wieku”) 2001 [edycja wraz z artykułem wstępnym]
 
- Iwona Wiśniewska, Biografia jako język. Eliza Orzeszkowa [w:] Pozytywizm. Języki epoki, praca zbiorowa pod redakcją Grażyny Borkowskiej i Janusza Maciejewskiego, Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, 2001 [artykuł]
 
- Iwona Wiśniewska, Eliza Orzeszkowa, czyli projekt biografii idealnej [w:] Pogranicza literatury. Księga ofiarowana Profesorowi Januszowi Maciejewskiemu na Jego siedemdziesięciolecie, pod redakcją Grażyny Borkowskiej i Jacka Wójcickiego, Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, 2001 [artykuł]
 
- Listy Elizy Orzeszkowej do Ignacego i Julii Baranowskich (1897-1899), opracowała Iwona Wiśniewska, „Pamiętnik Literacki” 2001, z. 3 [edycja wraz ze wstępem]
 
- Listy Elizy Orzeszkowej do Ignacego Baranowskiego (1900-1903), opracowała Iwona Wiśniewska, „Pamiętnik Literacki” 2001, z. 4 [edycja wraz ze wstępem]
 
- Iwona Wiśniewska, Formuła przyjaźni. Korespondencja między Elizą Orzeszkową a Leopoldem Méyetem [w:] Sztuka pisania. O liście polskim w XIX wieku, pod redakcją Jolanty Sztachelskiej i Elżbiety Dąbrowicz, Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2000 [artykuł]
 
- Iwona Wiśniewska, Polak w rosyjskim mundurze. Próba komentarza do itinerarium Wincentego Kamieńskiego, „Napis. Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej”, seria V, Warszawa 1999 [artykuł]
 
- Wincenty Kamieński, Itinerarium, opracowała Iwona Wiśniewska „Napis. Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej”, seria V, Warszawa 1999 [edycja].
 
Prace planowane:
 
- Biografistyka II połowy XIX wieku [książka o zakroju monograficznym]
- kontynuacja prac edytorskich nad spuścizną publicystyczną, literacką i epistolarną Elizy Orzeszkowej. Tu między innymi:
a) Eliza Orzeszkowa, Publicystyka społeczna, t. II (wraz z prof. Grażyną Borkowską) [edycja]
b) Eliza Orzeszkowa, Listy zebrane, t. X (nieznane listy do Leopolda Méyeta), XI (listy do różnych, uzupełnienia tomów I-IX), XII, XIII (listy do przyjaciół i tłumaczy), XIV (wybór listów do Elizy Orzeszkowej) [edycja pomyślana jako kontynuacja serii dziewięciu tomów przygotowanych przez znakomitego badacza spuścizny autorki Nad Niemnem – prof. Edmunda Jankowskiego]
c) Eliza Orzeszkowa, Fragmenty, varia oraz inedita literackie [edycja tomu zawierającego teksty pisarki, które nie weszły do 52 tomów Pism zebranych. Są to: małe formy literackie, które miały najczęściej tylko pierwodruk, rękopiśmienne fragmenty rozpoczętych i nieukończonych utworów, szkice utworów planowanych, ocalałe odpryski utworów ukończonych i zaginionych, które przetrwały w różnych zasobach archiwalnych].
 
Udział wżyciu naukowo-organizacyjnym:
 
- sekretarz Studiów Doktoranckich IBL PAN
- opieka nad Archiwum Elizy Orzeszkowej IBL PAN i współpraca w projekcie badawczo-dokumentacyjnym realizowanym obecnie (2011-2013) w placówkach PAN pt. Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (digitalizacja zbiorów archiwalnych i wprowadzanie opisów autografów do zasobów internetowych)
- coroczny udział (jako juror) w ogólnopolskich zawodach Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
 
Praca w stowarzyszeniach naukowych i redakcjach:
 
- Skarbnik Zarządu Głównego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
- członek Zarządu Komisji Edytorskiej Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
- członek redakcji (odpowiedzialny za dział edytorski) czasopisma naukowego „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”.
 

 

 

   

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45