15 stycznia 2016, Warszawa, SWPS: sympozjum "Kultura popularna w Polsce do 1939 roku"

Celem sympozjum jest stymulacja interdyscyplinarnych badań nad rodzimą kulturą popularną sprzed 1939 roku i integracja różnych środowisk badaczy i badaczek zajmujących się tą tematyką.
 
Owocnie rozwijające się ostatnio w Polsce pod wpływem zachodnich impulsów naukowych badania polskiej popkultury zazwyczaj nie wykraczają swoimi zainteresowaniami poza szeroko rozumianą współczesność. Z drugiej strony, wskazać można na bogate tradycje badania historii kultury popularnej: literaturę popularną badali chociażby Janusz Dunin i Stefan Żółkiewski, historię popularnej kultury robotniczej zgłębiał Władysław Lech Karwacki; historyczną socjologią kultury masowej zajmowała się Antonina Kłoskowska. Co więcej, w ciągu ostatni...ch trzydziestu lat w światowym obiegu naukowym pojawiło się wiele monografii poświęconych odczytaniu kulturowego wymiaru wczesnego kina, wysokonakładowej prasy ilustrowanej przełomu XIX i XX wieku, domów towarowych, literatury sensacyjnej, miejskiej ikonosfery czy parków rozrywki. Przyglądanie się im pozwala nie tylko poznać historię mediów masowych, ale również – kulturowy wymiar modernizacji.

Głównym przedmiotem zainteresowania konferencji będzie ujęcie kultury popularnej z perspektywy transmedialnej w kontekście przemian cywilizacyjnych związanych z nowoczesnością, co pozwoli spojrzeć na kulturę popularną jako zestaw powiązanych ze sobą fenomenów usytuowanych w kontekście społecznym. Tym samym oznacza to odejście od tradycyjnych, utartych konceptualizacji ufundowanych na podziale na to, co „wysokie” i to, co „niskie”, jednocześnie skoncentrowanych na wycinku kultury popularnej dającym się wpisad w pole badawcze tradycyjnych dyscyplin (np. badania literatury czy filmu) tudzież traktujących kulturę w oderwaniu od innych obszarów rzeczywistości społecznej. Zależy nam na takich analizach fenomenów z obszaru kultury popularnej, które mogą funkcjonować w badaniach porównawczych z kulturami innych obszarów europejskich aby uchwycić lokalną dialektykę modernizmu i modernizacji oraz odpowiedzieć na pytanie, jak specyficzna lokalna sytuacja cywilizacyjna wpłynęła na symboliczne ekspresje doświadczenia nowoczesności oraz powiązane z nimi praktyki kulturowe, co syntetycznie, za Miriam Hansen, można nazwać wernakularyzacją modernizmu.

Przykładowe zagadnienia:
- literatura i kultura literacka
- radio i kultura radiowa
- film i kultura filmowa
- kultura miejska/kultura robotnicza
- muzyka i kultura muzyczna
- kultura performatywna: kabaret, rewia itp.
- zabawy, widowiska i rozrywki publiczne
- prasa i kultura prasowa
- widowiska sportowe

Informacje praktyczne:
1. Data: 15.01.2016 (w przypadku dużej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń, wystąpienia odbędą się również 16.01)
2. Miejsce: Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
3. Termin nadsyłania abstraktów: 30.11.2015
4. Udział w konferencji jest bezpłatny.
5. Publikacja: artykuły pokonferencyjne po pozytywnym przejściu procesu recenzyjnego zostaną opublikowane na łamach numeru tematycznego kwartalnika naukowego „Kultura popularna” (lista czasopism punktowanych MNiSW - 8 pkt), dostępnego w modelu Open Access na stronie http://kulturapopularna-online.pl/.


Komitet organizacyjny:

dr Łukasz Biskupski
dr hab. Mirosław Filiciak
dr Justyna Jaworska
dr Piotr Morawski
dr Piotr Olkusz
dr Michał Pabiś-Orzeszyna
mgr Monika Rawska, sekretarz sympozjum
dr Monika Wąsik

Zapraszamy do kontaktu: historia-popkultury@swps.e
du.pl

Sympozjum organizowane jest w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/O7/E/H82/03878.

Informacje i formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/1xmpddhuYhVKdxf_WP9NOTkM4KMuvC_Mqecjq_uGIVxc/viewform?c=0&w=1

 

 

   

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45