Podyplomowe Studia "Wiedza o kulturze" - III semestr

Specjalizacja nauczycielska

00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
tel.: 530 064 008
e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl

 

Kierownik Studiów: dr hab. Jacek Wójcicki, prof. IBL PAN – historyk literatury, edytor, specjalizujący się w badaniach nad tradycją łacińską w polskiej literaturze dawnej (zwłaszcza epoki baroku i oświecenia) oraz nad literaturą okolicznościową i użytkową. Autor szeregu edycji dawnych polskich tłumaczeń klasyków antycznych (Wergiliusz, Horacy), autorów nowołacińskich (Stanisław Konarski) oraz opracowań dawnych przekładów dzieł pisarzy oświeceniowych (d’Alembert, Voltaire), a także poezji okolicznościowej okresu Dymitriad i konfederacji barskiej. Studia podyplomowe w Instytucie Badań Literackich prowadzi od roku 2006.

Sekretariat studiów podyplomowych i kursów: Anna Ryjak
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, I piętro, pok. 107
Dyżury sekretariatu: środy i piątki w godzinach 16.00-19.00, soboty w godzinach 10.00-15.00
Telefon codziennie w godzinach: 10.00-17.00: 530-064-008;
dodatkowo w czasie dyżurów sekretariatu: 22 826-69-17;
e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl

Do studiowania na trzysemestralnych Podyplomowych Studiach „Wiedza o Kulturze” Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk zaprasza:

  • absolwentów studiów wyższych z kwalifikacjami co najmniej pierwszego stopnia (tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny);
  • nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych – zwłaszcza już prowadzących lub mających prowadzić nauczanie przedmiotu „Wiedza o kulturze”;
  • wszystkich chętnych do poszerzenia swojego wykształcenia wyższego o zagadnienia ogólnohumanistyczne – z zakresu fundamentów wspólnej kultury europejskiej i jej różnorodnych form istnienia w przeszłości i współczesności.

Prowadzący Podyplomowe Studia „Wiedza o Kulturze” IBL PAN to najwybitniejsi specjaliści: uczeni, nauczyciele, metodycy, artyści, pisarze, organizatorzy i popularyzatorzy kultury. Zajęcia odbywają się w trybie wykładów, konwersatoriów i warsztatów, obejmujących wybrane problemy z czterech głównych dyscyplin humanistycznych:

  • literatury;
  • sztuki;
  • filozofii;
  • historii.

Studia obejmują co najmniej 350 godzin zajęć i trwają trzy semestry. W ciągu pierwszych dwóch semestrów nacisk położony zostanie na integrację, wzajemne przenikanie się i oświetlanie tych płaszczyzn humanistyki. Celem zajęć jest:

  • zdobycie i możliwość doskonalenia umiejętności trafnego odczytywania wielopoziomowych znaczeń tekstów kultury, tworzonych w różnych epokach i za pomocą rozmaitych środków wyrazu;
  • ogarnianie bogatych kontekstów przekazu literackiego, także pozaliterackich.

Po drugim semestrze słuchacze zobowiązani sią do odbycia osobnych praktyk dydaktycznych w placówkach nauczania, w wymiarze 60 godzin. W trzecim semestrze słuchacze uczęszczają na wykłady i konwersatoria, będące pogłębieniem i uszczegółowieniem zagadnień omawianych w poprzednich dwóch semestrach. Do umiejętności opracowywania atrakcyjnych dydaktycznie i treściwych merytorycznie scenariuszy lekcji w ramach przedmiotu „Wiedza o kulturze” prowadzą warsztaty metodyczne.

Podstawą zaliczenia kolejnych semestrów jest pozytywna ocena uczestnictwa słuchaczy w realizacji poszczególnych przedmiotów (wybór zakresu i sposobu oceny należy do prowadzącego dany przedmiot), w tym korzystny wynik co najmniej dwóch egzaminów (po jednym do wyboru w obrębie bloków: literatury / historii / filozofii oraz sztuki).

Podstawą zaliczenia całości studiów jest dodatnia ocena scenariusza lekcyjnego i odbycie ustawowej liczby godzin praktyk dydaktycznych Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zajęcia w trybie zjazdowym odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy w miesiącu, w godzinach 9.00-16.00 w Pałacu Staszica w Warszawie (ul. Nowy Świat 72).

Inauguracja I semestru: październik 2016.

Koszt studiów: wpisowe 300 zł, czesne I i II semestr po 1.600 zł, III semestr 1.800 zł.

Wpłaty czesnego: za I semestr do 30 września 2016, II semestr do 15 lutego 2017, III semestr do 30 września 2017. Świadectwo ukończenia studiów jest płatne ustawowo 30 zł.

Opłaty można dokonywać bezpośrednio w Sekretariacie Studiów Podyplomowych w godzinach dyżurów lub na konto bankowe Instytutu Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa: BGK 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001.

Program studiów >>

Terminarz zjazdów >>

Regulamin Studiów Podyplomowych organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

s. 1 / s. 2 / s. 3

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl